• Privacy Policy HC ’03

   

  HC ’03 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  HC ’03 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  -          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  -          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  -          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  -          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  -          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  -          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


  Als HC ’03  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 • Aanmelding lidmaatschap
  Aanmelding voor het lidmaatschap van voetbalvereniging HC '03 gebeurt door middel van het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. Voor een nieuwe inschrijving betaalt u, naast de contributie, € 6,-- inschrijfkosten. Deze bedragen worden middels een automatische incasso verrekend.
  Indien men de afgelopen drie jaar lid is geweest van een andere voetbalvereniging dan dient men dit aan te geven op het aanmeldingsformulier. Overschrijving wordt dan digitaal geregeld.
  Na acceptatie bij de KNVB wordt een relatienummer aangemaakt en bent u via de KNVB aanvullend verzekerd bij alle clubactiviteiten.

  Contributie seizoen 2023-2024

  De verschuldigde contributie wordt voldaan middels een incassomachtiging voor aanvang van het seizoen. Bij het versturen van het aanmeldformulier verklaart men zich hiermee akkoord.

   

   

  Senioren veld 

   €  275,00

  7x7 Competitie

   €  177,50

  Junioren

   €  205,00

  Pupillen

   €  155,00

  Recreanten

   €  177,50

  Ondersteunende leden

   €    69,50

  Eigen bijdrage kleding

   €    10,00

   

  Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.

   

    

  HC'03 kent verschillende vormen van lidmaatschap:

  Actieve leden zijn leden (senioren, jeugd en dames) die in competitieverband voetballen en 1 à 2 keer per week trainen.
  De leden bestaan uit verschillende leeftijdsgroepen:- Pupillen, zijn leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  Junioren, zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  Senioren, zijn leden van achttien jaar en ouder. Bij senioren wordt onderscheid gemaakt in veldvoetbal en zaalvoetbal. Al deze leden zijn conform de statuten aangemeld bij de KNVB.
  Naast de verschillende jeugdteams zijn er de "Bikkeltjes".
  Bikkeltjes zijn kinderen tot zes jaar die nog niet bij de pupillen voetballen.
  Ze spelen nog geen wedstrijden maar worden in staat gesteld op zaterdagmorgen in groepsverband te trainen.


  Recreatieve leden zijn leden die niet in competitieverband voetballen maar wel in groepsverband trainen.

   

  Ondersteunende leden zijn leden die niet actief voetballen of trainen. Zij hebben wel alle rechten van de leden en zijn ook lid van de KNVB.

   

  Beëindiging lidmaatschap

  Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris aan het eind van het seizoen (uiterlijk 30 juni). Bij tussentijdse opzegging is men contributie verschuldigd tot aan het eind van het seizoen.

rfwbs-slide